Français Nederlands

ARTIKEL 1 - REIKWIJDTE
Deze algemene verkoopsvoorwaarden ( "AVV") zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud op alle verkopen door het bedrijf A.D.T. Corporation met maatschappelijke zetel te rue Baty Gigot, 244 in 1420 Braine-l'Alleud geregistreerd in het handelsregister van Bruxelles onder het nummer 0661889990 vertegenwoordigd door Aline Derèze als verantwoordelijke ( "Verkoper") aan de consument en niet-professionele kopers ( "Klanten" of "klant") die wensen om de door de Verkoper te koop aangeboden producten ( "Producten" of "Product") op de website www.funeraillesadt.be ( "de Site") te verwerven.

De AVV zijn op elk gewenst moment te vinden op de website en prevaleren, indien van toepassing, op een andere versie of een ander tegenstrijdig document.

Deze AVV kunnen het onderwerp zijn van wijzigingen, de versie van toepassing op de aankoop van de klant is die, die van kracht is op de site op het moment van het plaatsen van de bestelling.

ARTIKEL 2 - DOEL
De AVV zijn bedoeld om de voorwaarden voor het bestellen, betalen en beheren van retourzendingen van het product te definiëren en te kaderen.

ARTIKEL 3 - PRODUCTKENMERKEN
De producten die te koop worden aangeboden op de Site zijn uitvaartartikelen. De belangrijkste kenmerken van de producten, met inbegrip van de specificaties, illustraties en aanduidingen van de afmetingen van de Producten worden gepresenteerd op de Site.

De klant wordt geacht hiervan kennis te nemen voordat hij een bestelling plaatst. De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.

De foto’s op de online webshop zijn representatief voor het product, maar kunnen niet zorgen voor een perfecte gelijkenis, in het bijzonder met betrekking tot de kleur of het type van de bloemen. De klant is verplicht om naar de beschrijving van elk product te verwijzen en aldus zijn eigenschappen en essentiële kenmerken te kennen.

ARTIKEL 4 - BESTELLINGEN
De Klant die via de Site een of meer producten wenst aan te schaffen, is verplicht :

De verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. De bevestiging is het equivalent van een handtekening en de acceptatie van de uitgevoerde operaties. De verkoper stuurt een e-mail ter bevestiging van de geregistreerde bestelling.

ARTIKEL 5 - PRIJS
De in de online shop vermelde prijzen zijn in euro en alle taksen inbegrepen, rekening houdend met de B.T.W. die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wettelijke aanpassing van het B.T.W. tarief zal worden doorgevoerd in de prijzen van de Producten.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment zonder voorafgaandelijke kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de prijs in de online shop op de dag van de bestelling, de enige prijs is die van toepassing zal zijn voor de Klant.

De prijzen zijn inclusief de vergoeding van de orderverwerking.

ARTIKEL 6 - BETALINGSVOORWAARDEN
De prijs is in zijn totaliteit kontant betaalbaar op de dag van het plaatsen van de bestelling door de Klant.

Betalingen worden gedaan met een bankkaart en zullen via het Ogone beveiligde systeem (dat SSL ,Secure Socket Layer, gebruikt), verlopen, waarbij de doorgegeven informatie wordt versleuteld en beveiligd door de software, zodat derden hiervan geen kennis kunnen nemen tijdens de verzending via het netwerk.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT
Aan bederf onderhevige producten
Bederfbare producten (verse bloemen) zijn niet onderworpen aan het herroepingsrecht van 14 dagen vanaf de dag waarop de koper bezit neemt van het product en kan dus niet worden terugbetaald.

Niet-bederfbare goederen
Met betrekking tot niet-bederfbare goederen en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, heeft de klant, binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product, het recht van herroeping ten aanzien van de verkoper, zonder opgave van redenen noch om hiervoor een boete te betalen met het oog op vervanging of terugbetaling.

De geretourneerde Producten moeten in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires, enz.) worden terug bezorgd waardoor ze als nieuw op de markt kunnen worden aangeboden, en dit samen met de aankoopfactuur. Producten die beschadigd, vervuild of onvolledig zijn, worden niet teruggenomen.

Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar de verkoper met het herroepingsformulier dat bij de site hoort.

Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde termijn, zal de omwisseling (afhankelijk van de beschikbaarheid) of vergoeding geschieden binnen de14 dagen na ontvangst door de Verkoper van de Producten geretourneerd door de Klant onder de voorwaarden zoals beschreven in dit artikel.

ARTIKEL 8 - GARANTIE VERBORGEN GEBREKEN
Producten die verkocht worden door de Verkoper genieten van de wettelijke garantie in overeenstemming met de geldende bepalingen. In geval een product niet conform is met de contractuele bepalingen, kan dit product worden geretourneerd aan de verkoper, die het zal terugnemen, omruilen of terugbetalen.

Er wordt gesteld dat de klachten, verzoeken tot omruiling of terugbetaling dienen te geschieden binnen een termijn van30 dagen, verzonden per post naar het adres van de Verkoper.

ARTIKEL 9 - VERANTWOORDELIJKHEID
In het kader van een online verkoop, is de Verkoper enkel gebonden door een middelen verplichting. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet (data verlies, inbraak, virussen, onderbreking dienst of andere onbedoelde problemen).

ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOM
De inhoud van de Site is eigendom van de verkoper en zijn partners en wordt beschermd door Europese en internationale wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan een inbreuk op de auteursrecht vormen. Bovendien is de Verkoper de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op de foto's van de Site.

De klant verbiedt daarom elke reproductie of exploitatie van de foto's enz., zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper, die hiervoor een financiële tegenprestatie kan vragen.

ARTIKEL 11 - PERSOONSGEGEVENS
In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening betreffende Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR), heeft de Klant het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, in te zien, te wijzigen, tegen te houden en te corrigeren. Door zich te schikken aan deze AVV, stemt de Klant ermee in dat de Verkoper zijn gegevens verzamelt en gebruikt voor de uitvoering van dit contract.

ARTIKEL 12 - TAAL
Deze AVV zijn in het Nederlands geschreven. In het geval dat ze in een of meer vreemde talen worden vertaald, is alleen de Nederlandse tekst geldig in geval van geschil.

ARTIKEL 13 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE
Deze AVV zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschillen over de toepassing of interpretatie van deze AVV, komen de partijen overeen om een minnelijke oplossing te zoeken.

Elk geschil met betrekking tot deze AVV is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter van de stad bepaald door de geografische ligging van de zetel van de Verkoper.